ازدواج موقت در تهران، اصفهان، مشهد و سایر نقاط ایران  

 ثبت نام  

 ورود کاربران عضو

تعدادی از خانم ها برای ازدواج موقت (صیغه) تصاویر با رضایت خانم ها برای عموم قرار گرفته است.

 

کد 3262 (فعال-جدید)


نام کاربری :
sarakhoshgele
استان محل سکونت : تهران
قد 165
وزن 65
سن: 27
مهریه : 2 ساعت
50.000 تومان 1 شب 150.000 تومان
مشخصات : شاد و شیطون - هیکل متعادل - سفید - مهربان - سالم
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.
  

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 3252 (فعال-جدید)


نام کاربری :
mahsajijalli
استان محل سکونت : تهران
قد 1
70
وزن
70
سن: 2
4
مهریه : 2 ساعت
60.000 تومان 1 شب 150.000 تومان
مشخصات : شاد و شیطون - هیکل خوب - سفید - مهربان - سالم
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.
  

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 2362 (فعال-جدید)


نام کاربری :
elenajojo
استان محل سکونت : تهران
قد 1
70
وزن 70
سن:25
مهریه : 2 ساعت
50.000 تومان 1 شب 120.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 3262 (فعال-جدید)


نام کاربری :
catgirl
استان محل سکونت : تهران
قد 1
70
وزن 7
2
سن:2
6
مهریه : 2 ساعت
35.000 تومان 1 شب 100.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 2212 (فعال-جدید)


نام کاربری :
mahnaz69
استان محل سکونت : تهران
قد 1
64
وزن
66
سن:
23
مهریه : 2 ساعت
45.000 تومان 1 شب 120.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

 

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 7342 (فعال-جدید)

 

نام کاربری : elinazpar
استان محل سکونت : تهران
قد
163
وزن
60
سن: 26
مهریه : 2 ساعت
50.000 تومان 1 شب 140.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 2373 (فعال-جدید)

نام کاربری : sarinasali
استان محل سکونت : تهران
قد
172
وزن
65
سن: 27
مهریه : 2 ساعت
70.000 تومان 1 شب 180.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 1111 (فعال-جدید)

نام کاربری : mahlaasemani
استان محل سکونت : تهران
قد
170
وزن
60
سن:
23
مهریه : 2 ساعت
40.000 تومان 1 شب 100.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 9532 (فعال-جدید)

نام کاربری : salma
استان محل سکونت : تهران
قد
170
وزن
60
سن:
28
مهریه : 2 ساعت
40.000 تومان 1 شب 100.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود.

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 7432 (فعال-جدید)

نام کاربری : saharnazz
استان محل سکونت :اصفهان
قد
160
وزن
57
سن:
29
مهریه : 2 ساعت
60.000 تومان 1 شب 150.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 7312 (فعال-جدید)

نام کاربری : simaa
استان محل سکونت :اصفهان
قد
164
وزن
60
سن:
28
مهریه : 2 ساعت
55.000 تومان 1 شب 140.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 8452 (فعال-جدید)

نام کاربری : leila
استان محل سکونت :قم
قد 163
وزن 63
سن:
25
مهریه : 2 ساعت
50.000 تومان 1 شب 110.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 1262 (فعال-جدید)

نام کاربری : samanehh
استان محل سکونت :قم
قد
170
وزن
65
سن:
30
مهریه : 2 ساعت
50.000 تومان 1 شب 120.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 8346 (فعال-جدید)

نام کاربری : zahraaa
استان محل سکونت :فارس
قد 167
وزن 58
سن: 24
مهریه : 2 ساعت
55.000 تومان 1 شب 120.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 1251 (فعال-جدید)

نام کاربری : saraff
استان محل سکونت :فارس
قد 1
70
وزن
60
سن:
30
مهریه : 2 ساعت
45.000 تومان 1 شب 140.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 6235 (فعال-جدید)

نام کاربری : sepideo
استان محل سکونت :فارس
قد
163
وزن
55
سن:
24
مهریه : 2 ساعت
55.000 تومان 1 شب 110.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 7347 (فعال-جدید)

نام کاربری : solmaz
استان محل سکونت :خراسان رضوی
قد
173
وزن 60
سن:
27
مهریه : 2 ساعت
55.000 تومان 1 شب 120.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و سغید
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 2412 (فعال-جدید)

نام کاربری : kimiaah
استان محل سکونت :خراسان رضوی
قد
165
وزن
59
سن:
28
مهریه : 2 ساعت.
50.000 تومان 1 شب 120.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و گندمی
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

کد 6235 (فعال-جدید)

نام کاربری : behnazi
استان محل سکونت :خراسان رضوی
قد
160
وزن
69
سن:
24
مهریه : 2 ساعت.
45.000 تومان 1 شب 100.000 تومان
مشخصات : خوش اندام و گندمی
مکان دارم
لطفا قبل از مراجعه استحمام کنید.
نحوه پرداخت : در مکان گرفته می شود

جهت دریافت شماره تماس من کلیک کنید

تعداد خانم های فعال  وبسایت در  بیشتر استان ها 380 . در صورت نیاز می توانید با ایمیل [email protected] مکاتبه کنید و یا با ایدی ما در یاهو pars_poshtiban چت کنید و از تعداد خانم های فعال شهر خود اطلاع پیدا کنید.